top of page
Money Europe.png

เงินจากยุโรป

The Asian Development Bank (ADB) Account

กลไกความรับผิดชอบของ ADB

ADB and Japan.png

สิ่งรบกวนที่เป็นอันตราย

bottom of page