top of page

การประชุมประจำปีของฟอรั่ม

ผู้ประสานงานผู้สนับสนุนนโยบายสำหรับ ADB

ผู้ประสานงานผู้สนับสนุนนโยบายสำหรับ AIIB

ผู้ประสานงานฝ่ายบริหารและการเงิน

ผู้ประสานงานโครงการเพื่อการสื่อสาร

แอดมินและ

เจ้าหน้าที่การเงิน

การบำรุงรักษาสำนักงาน

พนักงาน

bottom of page